063-485-7879

ผู้ชม
วันนี้ 6
เมื่อวาน 32
ทั้งหมด 84,582
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 6
เมื่อวาน 42
ทั้งหมด 181,177
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) หรือ ยามรักษาการณ์ หรือเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า ยาม เป็นอาชีพหนึ่งที่ผู้ประกอบการหรือบุคคลอื่นจ้างมาเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับบริษัทห้างร้านต่างๆ หรือกระทั่งที่อยู่อาศัย ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน โดยส่วนมากมักจะจ้างบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับการ รักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะ แล้วให้บุคคลที่จะมาเฝ้ายาม (รปภ.)  ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามช่วงเวลา
สำหรับในประเทศไทย บางครั้งเราอาจพบเห็นหรือได้ยินยาม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) คอยตีสัญญาณบอกเวลาในตอนกลางคืน เช่น เวลา 3 นาฬิกา ยาม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ก็จะตีแผ่นเหล็กสามครั้ง เรียกว่า ตีสาม เป็นต้น

ที่มา: วิกิพีเดีย
หน้าที่ความรับผิดชอบ และข้อปฏิบัติของพนักงาน รปภ.

1. ในระหว่าง การปฏิบัติหน้าที่ ถ้ามีเหตุผิดปกติอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ ให้ปฏิบัติดังนี้
     1.1 ต้องตัดสินใจแก้ปัญหาโดยทันที ถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้รีบแจ้งหัวหน้าหน่วย/บริษัทฯ /ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วแต่กรณี
     1.2 ควบคุมและดูแลสถานที่เกิดเหตุ มิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนั้น
     1.3 บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้เป็นหลักฐาน ในสมุดรายงานประวัน
     1.4 แจ้ง หรือรายงานสายตรวจ/ผู้บังคับบัญชาที่เข้าตรวจให้ทราบ
     1.5 หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทราบ โทร เหตุด่วนเหตุร้าย 191 เพลิงไหม้ 199
     1.6 หมายเลขโทรศัพท์บริษัทฯ 063-4857879
     1.7 เครื่องแบบจะต้องมีเครื่องหมาย และอุปกรณ์ประกอบครบถ้วน
     1.8 กรณีที่เครื่องแบบเก่า/ขาด/ชำรุด หรือเครื่องหมายไม่ครบ ต้องเบิกใหม่ทดแทน
     1.9 อุปกรณ์ทุกชนิดต้องตรวจสอบความพร้อม เพื่อให้ใช้งานได้ตลอดเวลา
2. ต้องจดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้สามารถใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ และเป็นการประเมินผลงานได้อีกทางหนึ่งด้วย
3. ต้องรักษาระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
4. ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ประมาทเลินเล่อ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย สูญหาย ต่อทรัพย์สินของนายจ้าง
5. ต้องรู้จักสังเกตจดจำเอาใจใส่และรับทราบเหตุการณ์ / การเคลื่อนไหวที่น่าจะเป็นภัยและอันตรายต่อนายจ้าง หรือทรัพย์สินของนายจ้าง
6. ห้ามใช้อำนาจหน้าที่ หรือให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ของตน หาประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่น ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่และมีความผิดอย่างร้ายแรง
7. พนักงานผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามตารางที่กำหนดไว้ให้แจ้งหัวหน้าหน่วย/สายตรวจ หรือบริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบการลาที่กำหนดไว้
8. ต้องรักษาเวลาการทำงาน โดยเข้าและออกเวรตามเวลา ก่อนส่งมอบหน้าที่ต้องสำรวจตนเองว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วหัวหน้าหน่วย ต้องตรวจความพร้อมและอบรมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ
9. พนักงานผู้ใดที่ย้ายที่อยู่อาศัยต้องแจ้งให้ บริษัทฯ ทราบภายใน 15 วัน
10. แต่งกายให้สะอาด สุภาพ เรียบร้อย และบุคลิกต้องน่าเกรงขามต่อผู้พบเห็น
11. ต้องมีความสุภาพอ่อนน้อม และมีมนุษย์สัมพันธ์ ที่ดีต่อทุกๆ คน
12. ห้ามนอนหลับ/ ละทิ้งหน้าที่หรือจุดรักษาการณ์โดยเด็ดขาด
13. ห้ามดื่มสุรา หรือของมึนเมาอื่นๆ หรือเสพยาเสพติดให้โทษ ทั้งก่อนหรือขณะปฏิบัติหน้าที่
14. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดในเขตรับผิดชอบ ตลอดจนมีส่วนรู้เห็น เป็นใจ หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นเล่นการพนัน
15. ห้ามก่อการทะเลาะวิวาท,ยุยง หรือก่อให้เกิดการแตกแยกในหมู่คณะ
16. ต้องเคารพ และปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้าง หรือผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด
17. ต้องรักษาความลับของนายจ้างตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
18. ห้ามผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ามาในเขตรับผิดชอบโดยเด็ดขาด
19. ห้ามนำ หรือเคลื่อนย้ายสินค้า หรือทรัพย์สินของนายจ้าง ออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาด

cts-security.com
063-4857879

บริการ รปภ รักษาความปลอดภัย โดยทีมงานมือาชีพและประสบการณ์สูง ไว้ใจได้
เราเป็นบริษัท
รปภ รักษาความปลอดภัย ที่ถูกต้อง มีมาตรฐาน
เราให้คำปรึกษาท่านได้ครับ

รปภ, รักษาความปลอดภัย, บริษัทรปภ, บริษัทรักษาความปลอดภัย, ทีมรปภ, ทีมรักษาความปลอดภัย, เจ้าหน้าที่รปภ, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, รปภมีวินัย, รปภซื่อสัตย์, รับรักษาความปลอดภัย, รักษาความปลอดภัยด้วยมาตรฐาน, รปภมืออาชีพ, รักษาความปลอดภัยห้าง, รปภห้าง, รักษาความปลอดภัยอาคาร, รปภอาคาร, รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน, รปภหมู่บ้าน, รักษาความปลอดภัยโรงแรม, รปภโรงแรม, รักษาความปลอดภัยอพาร์ทเม้น, รปภอพาร์ทเม้น, รปภมีคุณภาพ, ทีมรักษาคามปลอดภัยมีคุณภาพ, รปภไว้ใจได้, ทีมรักษาความปลอดภัยไว้ใจได้, รปภกรุงเทพ, รปภรามอินทรา, ทีมรักษาความปลอดภัยรามอินทรา, ทีมรักษาความปลอดภัยกรุงเทพ, รปภบริษัท, รักษาความปลอดภัยบริษัท
 
เว็บสำเร็จรูป
×